تیوال | نیلوفر رحیمی درباره نمایش مردگان بی کفن و دفن: لوسی: من هیچی حس نکردم ، من سنگ شده بودم... اما اگه
S2 : 12:03:19
لوسی: من هیچی حس نکردم ، من سنگ شده بودم... اما اگه تو فردا حرف بزنی اونها به من تجاوز کردن ، اون ها پیروز میشن...
(قسمت دوم دقیق این نبود اما درست یادم نیست :( )
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید