تیوال | شیرین عباسی درباره اپرای عروسکی مولوی: گر تو خواهی کز شقاوت کم شود / حق نباید گفت الا آشکار
S2 : 21:52:26
شیرین عباسی
درباره اپرای عروسکی مولوی i

گر تو خواهی کز شقاوت کم شود / حق نباید گفت الا آشکار
جهد کن تا عشق تو افزون شود /پند من را گوش کن چون گوشوار
این همه هیچ است چون دی بگذرد / تخت و بخت و عقل ونقل ودین و دار