کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | شیرین عباسی درباره اپرای عروسکی مولوی: گر تو خواهی کز شقاوت کم شود / حق نباید گفت الا آشکار جهد کن تا ع
S3 : 11:16:54 | com/org
شیرین عباسی
درباره اپرای عروسکی مولوی i

گر تو خواهی کز شقاوت کم شود / حق نباید گفت الا آشکار
جهد کن تا عشق تو افزون شود /پند من را گوش کن چون گوشوار
این همه هیچ است چون دی بگذرد / تخت و بخت و عقل ونقل ودین و دار