آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | Hannaneh Jafarinejad درباره مونولوگ یک خاطره، یک مونولوگ، یک فریاد و یک نیایش: من حنانه جعفری نژاد 21 ساله در جنبش وی_دی شرکت میکنم چون در نوجوانی هر
S3 : 08:29:44 | com/org
من حنانه جعفری نژاد 21 ساله در جنبش وی_دی شرکت میکنم چون در نوجوانی هروقت به موفقیت رسیدم تنها حمایت خونوادم بوده که منو از تهدیدات و تحقیرات و ناسزا هایی که پشتم بوده نجات داده،درست زمانی که از حرف دیگران خونه نشین شده بودم،همون موقع که بهترین اسکیت سوار بودم و چون تنها دختر اون منطقه تو این رشته بودم پسرها برام حرف درست میکردن،همون موقع که بهترین دنسر بودم و آشنایان به دلیل این که من همیشه آدم عجیب غریبی بودم و از نظر اونا در شان یک دختر شایسته چنین حرکاتی درست نبود به چشم یک دختر نادرست نگاه میکردن و اون موقع مادرم مدام هولم داد تا دوباره راه افتادم.
تحقیر و بی ادبی تا چه حد؟ من تو این جنبش شرکت میکنم تا افرادی مثل من هیچ وقت از موفقیت نترسن و سرشونو بالا بگیرن اون هم بدون شنیدن کلماتی مثل هرزه،فاسد،هرجایی و... از مردانی که ادعای مردانگی دارند.
باشه که یک روز هممون بخندیم و خوش حال به آرزوهامون برسیم نه با ترس و استرس تبدیل به دخترانی سرکوب شده تو خونه بشیم.