تیوال | تی تی درباره فیلم عادت نمی کنیم: درود... عادت نمی کنیم رو دیدم. به نظرم فیلم بدی نبود.
S3 : 06:03:31
تی تی
درباره فیلم عادت نمی کنیم i
درود...
عادت نمی کنیم رو دیدم. به نظرم فیلم بدی نبود. اما قطعا نقاط ضعفی داشت. حمیدرضا آذرنگ رو دوست داشتم. خانم تهرانی و بیات هم در یک سطح بودند و خوب... برام عجیب بود دختری (فرنوش خیرخواه) با اون همه ضعف و مظلومیت و اون همه نگرانی از بی آبرو شدن چطور تا اونجا پیش رفته بود!!!! فروتن خوب نبود.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید