تیوال | تی تی درباره فیلم اژدها وارد می شود: درود... تصویر، فضا، موسیقی ناب. اما تمام این ناب ها
S3 : 06:38:00
درود...
تصویر، فضا، موسیقی ناب. اما تمام این ناب ها به کنار... در این فیلم باید غرق شد. این فیلم خیلی چیزها برای گفتن دارد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید