تیوال | *مرضیه* درباره نمایش داستان های میان رودان: آیا میدانی آن کس که گریه می کند یک درد دارد و آن کس
S3 : 08:51:46
آیا میدانی آن کس که گریه می کند یک درد دارد و آن کس که می خندد هزار درد؟