تیوال | الف. بای درباره نمایش بیرون پشت در: مدیر تئاتر (خطاب به بکمان): کار شما فاقد محتویات جنسی
S3 : 02:08:26
الف. بای
درباره نمایش بیرون پشت در i
مدیر تئاتر (خطاب به بکمان): کار شما فاقد محتویات جنسی پنهانی ولی جذابیه که باعث غلیان احساسات میشه. مردم میخوان به هیجان بیان نه اینکه احساساتشون سرکوب بشه... ما نمیتونیم مردمو با نون سیاه سیر کنیم، اونم وقتی اونا خواستار کیک ان.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید