کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | صادق درباره نمایش خدای کشتار: بله ، آدم ها می تونن در شرایط مختلف ابعادی مختلف از
S3 : 08:31:37 | com/org
صادق
درباره نمایش خدای کشتار i
بله ، آدم ها می تونن در شرایط مختلف ابعادی مختلف از خودشون نشون بدن. بله، انسان همیشه در یک نقطه ی ثابت از رفتار قرار نداره. آدمی زاد در طیفی که دو سر اون رو "فرشتگی و کمال" و "درندگی و سبوعیت" تشکیل می دن قرار داره. بله
خیلی خوب بود، آفرین آقای سرابی
ستار میم این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید