تیوال | حامد فرد سلطانی درباره فیلم من: بسیار ضعیف ، دور از انتظار...کاش خانم حاتمی ارزش خود
S3 : 12:05:51
حامد فرد سلطانی
درباره فیلم من i
بسیار ضعیف ، دور از انتظار...کاش خانم حاتمی ارزش خود را بداند و از همکاری در محصولات بی کیفیت خودداری کند
بهنام [شاهین] باقری و تایماز موسی زاده این را خواندند
علی ابراهیم، MadWolf و امیر همتی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید