تیوال | مرسده مهاجری درباره نمایش پزشک نازنین: نمایش بسیار زیبا و فوق العاده ای بود با اینکه بازی
S3 : 01:19:56
نمایش بسیار زیبا و فوق العاده ای بود با اینکه بازی کردن نمایش برای بیماران سندرومداون کار دشوار و سختی است ولی به زیباییه هرچه تمام تر انجام دادند کاری بدون نقص و زیبااا موفق باشند
علیرضا و شادی بهرامی این را خواندند
papion theater group این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید