تیوال | علیرضا حسینی درباره نمایش بر اساس دوشس ملفی: نغمه ثمینی در اینستاگرام خود نوشت : naghmeh_samini در
S3 : 06:39:28
نغمه ثمینی در اینستاگرام خود نوشت :

naghmeh_samini
در "بر اساس دوشس ملفی" هر کس بر اساس تعریفی است از پیش ساخته شده. هیچ کس بر اساس خودش نیست. یعنی هیچ کس نیست که تعریفش از خودش شروع شود، و مثل و مانند نداشته باشد. هیچ کس نیست که دست دوم نقشی اجتماعی یا روانی نباشد مگر البته دوشس ملفی. دوشس به واسطه ی عشقی مهیب از تمام "بر اساس" ها خلاص می شود و به موجودی بدل می شود که بر اساس هیچ کس نیست. آدمی که اولین نمونه ی خودش است: سخت اصیل. و آن قدر اصیل که می شود فکر کرد خودش اساسی است که بعد از این کسانی " بر اساس" او خواهند بود. " بر اساس او" عاشق خواهند بود.
این یک نمایش بسیار عاشقانه است.