تیوال | علیرضا حسینی درباره نمایش بر اساس دوشس ملفی: نوشته مریم صادقیان در باره تئاتر براساس دوشس ملفی در
S3 : 19:08:30
نوشته مریم صادقیان در باره تئاتر براساس دوشس ملفی

در بروشور نوشته است : دوشس ملفی ِ جان وبستر در زمان خودش در سایه ی سنگین شکسپیر، نادیده مانده بود، و جز کشف ِآنتونن آرتو ، به تاریخ خودش ، نبض کمرنگی داشته است.
حالا ما پسِ قرنها نفس در نفس پرسوناژها به کلی فراموش می کنیم جایی پس تاریخِ نامربوطی نشسته ایم که بر یک سوژه ی بی تاریخ شهادت می هد عشق
میان فحشا و رذالت و خشونت که مکررند به تاریخ دیروز به تاریخ امروز .
دوشس ملفی را نه فقط به شهادت سوژه ی همیشه پُر طپش ِ عشق ، به خاطر شهادت به شرافت و اصالت در تئاتر باید دید. باید ایستاده برای ًگروه تئاتر خانه کف زد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید