تیوال | ری را درباره فیلم فروشنده / The Salesman:
S3 : 04:47:17
شاگرد : آقا آدم چطوری گاو میشه؟؟؟؟؟؟؟؟
عماد : به مرور..........