آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | نسترن ربانی درباره نمایش دیابولیک: رومیو و ژولیت: _ کشیش اون مرده بیا براش دعا بخون و راه بهشت رو بهش نشون بده. _ من فق
S3 : 23:33:07 | com/org
_ کشیش اون مرده بیا براش دعا بخون و راه بهشت رو بهش نشون بده.
_ من فقط راه جهنم رو بلدم بهش نشون بدم. ( در حال مستی و هپروت )
_ راه جهنم را که همه بلدند هنر داری راه بهشت رو نشون بده.