تیوال | شاهین درباره فیلم فصل نرگس: فیلمی با محتوای انسانی و تبلیغ برای کار نیکوکارانه..تدوین
S2 : 16:09:12
شاهین
درباره فیلم فصل نرگس i
فیلمی با محتوای انسانی و تبلیغ برای کار نیکوکارانه..تدوین خوب،بازی های متوسط و پرداخت ضعیف و ضعف فیلمنامه در بعضی قسمت ها.به نظر من بطور کلی فیلم از نظر هنری متوسط رو به ضعیف بود اما از نظر پیام، تاثیرگذار و قابل تامل بود.
navidjahan این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید