آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | نسترن ربانی درباره نمایش ماتریوشکا: خیلی خوب بود نمایش ولی سالن پالیز خیلی فاصله صندلیهاش کمه .بدترین سالن
S3 : 16:35:50 | com/org
خیلی خوب بود نمایش ولی سالن پالیز خیلی فاصله صندلیهاش کمه .بدترین سالن نمایشی است که تا به حال رفتم!
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید