آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | نوشین پیشوا: ای خسبیده در کنارم برخیز چشم عاشقان ببین و برخیز تو سبوی دلم باش و پ
S3 : 07:02:54 | com/org
ای خسبیده در کنارم برخیز
چشم عاشقان ببین و برخیز
تو سبوی دلم باش و پی بهانه
تا جهان ریزد از عشق تو برخیز
دلها از عشق تو ناله می کند
سرها از بهر تو دیوانه می شود
جان ها در عذاب رویت انگار
شب را به روز میخانه می کنند
دارم از عشق تو نهالی در دل
زین پس تو می شوی نگاری در دل
تا آمدنت جان فشانم ای دوست
گریه ها گلایه کنم ای دوست
رخت می بندم از چشمانت نگارا
قلب حزینم تماشا کند ای دوست....ترنج
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید