تیوال | امید فرجی: بیداری 17 دیری و نا گزیری دیری ست هم خوابه گشته
S2 : 11:19:57
بیداری 17

دیری و نا گزیری
دیری ست هم خوابه گشته اند
و آن کو می بایست می آمد
دیری ست رفته است
وپیام دریا دلانه اش
هنوز...
آویزه ی گوش و هوش ماست :
هیچ ستاره ای ما را صدا نخواهد زد
هیچ خورشیدی ما را به خود نخواهد خواند
باید گذر کنیم
ماندن نهایت هر گز نبودن است --

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید