آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | امید فرجی: بیداری 17 دیری و نا گزیری دیری ست هم خوابه گشته اند و آن کو می ب
S3 : 20:13:04 | com/org
بیداری 17

دیری و نا گزیری
دیری ست هم خوابه گشته اند
و آن کو می بایست می آمد
دیری ست رفته است
وپیام دریا دلانه اش
هنوز...
آویزه ی گوش و هوش ماست :
هیچ ستاره ای ما را صدا نخواهد زد
هیچ خورشیدی ما را به خود نخواهد خواند
باید گذر کنیم
ماندن نهایت هر گز نبودن است --

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید