تیوال | امیر هوشنگ صدری: زبان شاعری ای دل کلام عاشقی می گفت *****
S2 : 22:46:23

زبان شاعری ای دل کلام عاشقی می گفت ***** که شاعر راوی ویرانگی های دل و دین است

سپهسالار در چشم و زبان افکن در اندیشه ***** به پای ریشه مجنون بسا دنبال تمکین است

همان اشعار توفانی که گیتی را به هم می زد ***** کنار ساحل عشقش متین و پای ورچین است

مـدارا می کند با من صبوری می کند با او ***** اگر چه سایه معشوقه اش افتاده در چین است

مداوا می کند دردی محیا می شود مردی ***** به دریاهای نامردی عروس زهر آگین است

خداوندا تو دلها را نگهدار زبان ها کن ***** برای اینکه گاهی نیش آن ها تیز و سنگین است
آفریننن..عالی
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
سلام به آقا آرش عزیز*
...........
خوش اومدین:-)
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید