تیوال | مرجانه جعفریان: زمان بازی کودکانه ای بیش نبود وقتیکه تو بودی! دریا
S2 : 16:04:16


زمان
بازی کودکانه ای بیش نبود
وقتیکه تو بودی!
دریا حوضچه ی کوچکی
در نقاشی دستانت,
و آسمان
انعکاس چشمان عاصی ات...

آه خوب من!
معیار عبور این ثانیه ها
گاه به شتاب
و گاه لنگ لنگان,
لبخند بی بدیل توست....

#مرجانه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید