تیوال | امید فرجی: درآمیختن مجال بی رحمانه اندک بود و
S3 : 11:04:08
درآمیختن
مجال
بی رحمانه اندک بود و
واقعه
سخت نامنتظر.
از بهار
حظ ّ تماشائی نچشیدم،
که قفس
باغ را پژمرده می کند.
از آفتاب و نفس
چنان بریده خواهم شد
که لب از بوسه نا سیراب.
برهنه
بگو برهنه به خاکم کنند
سرا پا برهنه
بدان ... دیدن ادامه » گونه که عشق را نماز می بریم،
که بی شایبه حجابی
با خاک
عاشقانه
در آمیختن می خواهم

احمد شاملو
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید