آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | امید فرجی: درآمیختن مجال بی رحمانه اندک بود و واقعه
S3 : 19:40:07 | com/org
درآمیختن
مجال
بی رحمانه اندک بود و
واقعه
سخت نامنتظر.
از بهار
حظ ّ تماشائی نچشیدم،
که قفس
باغ را پژمرده می کند.
از آفتاب و نفس
چنان بریده خواهم شد
که لب از بوسه نا سیراب.
برهنه
بگو ... دیدن ادامه ›› برهنه به خاکم کنند
سرا پا برهنه
بدان گونه که عشق را نماز می بریم،
که بی شایبه حجابی
با خاک
عاشقانه
در آمیختن می خواهم

احمد شاملو