تیوال | صدف اسمعیل پور درباره فیلم رگ خواب: هر چی در نیم ساعت اول فیلم لذت بردم و لبخند رضایت زدم
S3 : 17:33:50
هر چی در نیم ساعت اول فیلم لذت بردم و لبخند رضایت زدم از نیمه دوم به بعد فقط عداب کشیدم و بغض کردم.فیلم سیاهی بود که فقط بازی درخشان خانم حاتمی رو به رخ بیننده میکشید و همین برای رگ خواب کافی بود.
ف.امامی این را خواند
یاسمن پورمهران، امیرمسعود فدائی و فرزاد جعفریان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید