کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مرجانه جعفریان: گاهی! عشق یعنی رفتن! ماندن تو را و مرا می گنداند, برو! می
S3 : 19:53:25 | com/org
گاهی!
عشق یعنی
رفتن!
ماندن
تو را و مرا
می گنداند,
برو!
می روم!
به انتهایی ترین دو سوی دنیا
شاید
در ته دنیا
در سرزمینی دیگر
پیدایمان شد
در مسیر هم
آه !
چه خوب است که
زمین گرد است.....

#مرجانه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید