تیوال | حامد درباره فیلم خفه‌گی: مسعود برای صحرا یک موسیقی تلگرام میکنه. صحرا پلی میکنه
S3 : 06:50:08
حامد
درباره فیلم خفه‌گی i
مسعود برای صحرا یک موسیقی تلگرام میکنه. صحرا پلی میکنه ، زنان تیمارستان میچسبن به شیشه اتاق صحرا ... مثل خودش مات موسیقی. یک زن تونسته بود از تله مسعود فرار کنه ولی مسعود با کمک صحرا به دام انداختش... دور باطل تکرار میشه. جیغ های صحرا در آسانسور شبیه جیغ های زنان در تیمارستان. مسعود از پله ها پایین میاد و موسیقی هنوز در موبایلش میخونه... خفه گی... همین.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید