تیوال | فهیمه تردست درباره نمایش زندگی در تیاتر:
S2 : 22:02:39
سالن انقدر بد ...
:(:(:(
کمبود اکسیژن :(
۳۰ آبان ۱۳۹۶
وقتی صحبت از بلیط خارج از ظرفیت میشه باید انتظار تاخیر و داشت..

البته من فکر میکنم "تیاتر مستقل" همچنان یکه تاز تاخیر در شروع برنامه ست .

اصلا مگه سالن استاندارد و خوب داریم؟
۳۰ آبان ۱۳۹۶
شبی که من بودم خارج از ظرفیت نبود کسی ولی 30دقیقه تاخیر داشت باز هم.
۳۰ آبان ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید