کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | رضا اسبقی درباره نمایش تنهایی پرهیاهو: نمایش چندان به دلم ننشست. به نظرم اگه کسی کتاب رو نخوانده باشه خیلی مت
S3 : 12:11:54 | com/org
رضا اسبقی
درباره نمایش تنهایی پرهیاهو i
نمایش چندان به دلم ننشست. به نظرم اگه کسی کتاب رو نخوانده باشه خیلی متوجه داستان نمیشه و این ایراد کوچکی نیست. من کتاب رو خوانده بودم نسبت به بعضی جاهای کتاب تغییرات مهمی ایجاد شده بود که به نظر من نیاز نبود و سیر داستان رو تغییر داده بود.