آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | رها باصفا: به سراغ من اگر آمدی ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازد
S3 : 18:43:04 | com/org
به سراغ من اگر آمدی ای مهربان
چراغ بیاور
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه ی خوش بخت بنگرم...
فروغ