تیوال | رها باصفا: به سراغ من اگر آمدی ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه
S3 : 02:07:23
به سراغ من اگر آمدی ای مهربان
چراغ بیاور
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه ی خوش بخت بنگرم...
فروغ
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید