تیوال | مهدی حسین مردی درباره نمایش عاقبت عشاق سینه چاک: جنت : می دونی مالیخولیا چیه ؟؟ کشمن : توی خود فرو
S3 : 06:32:47
جنت : می دونی مالیخولیا چیه ؟؟
کشمن : توی خود فرو رفتن ، آره ؟؟ نگرانی شدید ؟
جنت : من بهت می گم مالیخولیا چیه ، چون هشت ماهه دچارش شدم .
مالیخولیا یعنی ناامیدی محض و مطلق . یعنی هر روز صبح بیدار شدن بدون هیچ امیدی ، بدون هیچ علاقه ای ، بدون هیچ خواسته و نیازی .
خوشبختی رو طلب نمی کنی چون اعتقادی به بودنش نداری ؛ آروزی مرگ هم نمیکنی چون وقتی وجود نداشته باشی دیگه مرگ هم مفهومی نداره و اون چه از تمام اینا باقی می مونه یه اندوه بی پایان ، بی سرانجام ، بی امان ، ابدی و بی حد و مرزه ، مالیخولیا اینه.