تیوال | شاهین تفرشی درباره نمایش قطار سانست لیمیتد: سیاه: به نظرت پریدن جلوی قطار درد داره؟ سفید: قطار
S3 : 16:51:29
سیاه: به نظرت پریدن جلوی قطار درد داره؟
سفید: قطار با سرعت ۸۰ مایل بر ساعت سرعت داره. سریع تر از نرون های عصبی حرکت میکنه. پس باید بی درد باشه.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید