تیوال | فرید قومی درباره نمایش قطار سانست لیمیتد: سفید: کلیسای تو آدمو فقط برای زندگی بیشتر آماده میکنه...برای
S3 : 15:38:46
سفید: کلیسای تو آدمو فقط برای زندگی بیشتر آماده میکنه...برای رویاها و دروغ ها.