آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | شاهین درباره نمایش عاقبت عشاق سینه چاک: آخرین قطار هم رسید... کسی نیامده ست،با شاخه گلی در دست و گنجشگکی در س
S3 : 23:29:06 | com/org
آخرین قطار هم رسید...
کسی نیامده ست،با شاخه گلی در دست و گنجشگکی در سینه..
ریل ها را میشمارم..
شعر تا خانه و همسرم همراهی ام میکند..
همیشه آخرِ وفاداری،پشیمانیست...
اما...ریل ها بین خانه و ایستگاه قطار فاصله انداخته...!