تیوال | zsh درباره نمایش لطفا یک قاتل بالفطره باشید (یا) ماجرای اندوه یک استیو مک منمن: فارغ از بازی و نمایشنامه و لباس و دکور و هرچیز دیگری
S3 : 19:44:08
فارغ از بازی و نمایشنامه و لباس و دکور و هرچیز دیگری ؛ اگر پس از دیدن نمایشی آن اجرا شما را وادار کرد که هنگام خروج از سالن به فکر فرو بروید؛ آن نمایش رسالت خود را انجام داده است. و "لطفا قاتل بالفطره باشید" این کار را انجام میدهد...

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید