کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | zsh درباره نمایش لطفا یک قاتل بالفطره باشید (یا) ماجرای اندوه یک استیو مک منمن: فارغ از بازی و نمایشنامه و لباس و دکور و هرچیز دیگری ؛ اگر پس از دیدن
S3 : 01:04:40 | com/org
فارغ از بازی و نمایشنامه و لباس و دکور و هرچیز دیگری ؛ اگر پس از دیدن نمایشی آن اجرا شما را وادار کرد که هنگام خروج از سالن به فکر فرو بروید؛ آن نمایش رسالت خود را انجام داده است. و "لطفا قاتل بالفطره باشید" این کار را انجام میدهد...
رضا تهوری، امیرمسعود فدائی و امیر این را خواندند
ساره رزاززاده این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید