کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | شاهین درباره نمایش دو دلقک و نصفی‎: + من کاری نکردم؟؟ من زحمت نکشیدم؟؟ من ده سال اینجا علمم رو گذاشتم..تحق
S3 : 00:29:56 | com/org
+ من کاری نکردم؟؟ من زحمت نکشیدم؟؟ من ده سال اینجا علمم رو گذاشتم..تحقیق کردم..تفکر کردم.
_ ده سال فکر کردن تو بهتر است یا یک خط گزارش خبری همکارت از فکر تو؟