تیوال | شاهین درباره نمایش دو دلقک و نصفی‎: + من کاری نکردم؟؟ من زحمت نکشیدم؟؟ من ده سال اینجا
S3 : 20:38:13
+ من کاری نکردم؟؟ من زحمت نکشیدم؟؟ من ده سال اینجا علمم رو گذاشتم..تحقیق کردم..تفکر کردم.
_ ده سال فکر کردن تو بهتر است یا یک خط گزارش خبری همکارت از فکر تو؟