تیوال | روزبه ترابی درباره نمایش عاقبت عشاق سینه چاک: نمایش زیبا و روان، پر کشش و پر افت و خیز، غم پنهان
S3 : 23:22:52
نمایش زیبا و روان، پر کشش و پر افت و خیز، غم پنهان پشت داستان واقعاً سنگینه و سوالای خیلی از ماهاست که همچنان بدون جوابه، بازیها زیباست و صحنه با دست و دل بازی زیاد هر گوشش نظرتونو به خودش جلب میکنه، خوشحالم از اینکه این نمایشو دیدم و مطمئنم کمتر کسی پشیمون از دیدنش میشه