تیوال | علیرضا زارع درباره نمایش بللافیگورا: من همون کسی ام که می خواد بره و همون کسی که همیشه می
S3 : 00:46:14
من همون کسی ام که می خواد بره و همون کسی که همیشه می مونه، می مونه، می مونه ...
مریم زارعی، امیرمسعود فدائی و عطیه عابدین این را خواندند
محمد رحمانی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید