تیوال | کیومرث شنبه ای درباره نمایش عاقبت عشاق سینه چاک: نمایش ساده و با ریتم خوب و بازی باور پذیر بازیگران
S3 : 01:09:19
نمایش ساده و با ریتم خوب و بازی باور پذیر بازیگران که تماشاگر راضی از سالن بیرون می آید. کارگردان به خوبی توانسته نمایش را با هماهنگی خوبی کار کند و بعد از دیدن چندکار عجیب و غریب که دلم نمی خواست درباره آنها بنویسم این نمایش مرا به شوق آورد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید