تیوال | رویا پاک سرشت درباره نمایش بللافیگورا: گریس خطاب به فرانسوآ :عزیزم ما الان درست وسط یه تراژدی
S3 : 04:01:07
گریس خطاب به فرانسوآ :عزیزم ما الان درست وسط یه تراژدی توالتی هستیم ، می تونیم تبدیلش کنیم به یه کمدی توالتی
Royah این را خواند
امیرمسعود فدائی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید