تیوال | رویا پاک سرشت درباره نمایش بللافیگورا: آندره آ خطاب به بوریس : اگر خواستی خودت رو غرق کنی،
S2 : 04:51:22
آندره آ خطاب به بوریس : اگر خواستی خودت رو غرق کنی، مطمئن شو که روز آخر حسابی خوش بگذرونی و یه تصویر زیبا ثبت کنی ؛بللافیگورا
Royah این را خواند
امیرمسعود فدائی و مینا این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید