تیوال | سارا رحمتی درباره نمایش عاقبت عشاق سینه چاک: برخورد کارمندهای تماشاخانه با تماشاچی ها خیلی زشت و
S2 : 20:55:02
برخورد کارمندهای تماشاخانه با تماشاچی ها خیلی زشت و بد بود امیدوارم مسیولین تماشاخانه کاری در اصلاح اش انجام بدن.
امیرمسعود فدائی، مریم فیضی و Samira این را خواندند
ماهرو رستمی و فرزاد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید