تیوال | نگار فلاحتی آملی درباره نمایش عاقبت عشاق سینه چاک: "دنیا داره تغییر می کنه، نمی شه انکارش کرد." از
S3 : 22:51:33
"دنیا داره تغییر می کنه، نمی شه انکارش کرد."
از پرده ی سوم "عاقبت عشاق سینه چاک"


***** امشب، اجرای پایانی *****
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید