تیوال | امیر درباره نمایش کابوس تلخ آدم:
S3 : 12:08:55
امیر
درباره نمایش کابوس تلخ آدم i
یک کار شعار زده با بازیهای غیر قابل باور