تیوال | حنه میرا درباره فیلم سد معبر: یک فیلم متوسط دیگر. از کارگردان فیلم خوب "خسته
S3 : 18:21:14
حنه میرا
درباره فیلم سد معبر i
یک فیلم متوسط دیگر. از کارگردان فیلم خوب "خسته نباشید" انتظار بیشتری داشتم که برآورده نشد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید