تیوال | امیر درباره نمایش دیش: امشب نمایش رو دیدم با تاخیر نیم ساعته شروع شد نامنظم
S3 : 12:13:25
امیر
درباره نمایش دیش i
امشب نمایش رو دیدم با تاخیر نیم ساعته شروع شد نامنظم ویک مهدکودک کامل بود و دوستان خوراکی های مختلف اورده بودن به علت کمبود جا یکی از تماشا گران در بغل من بود وبقول اقارضا در رابطه با اجرا که چی؟