تیوال | گروه همیاری درباره نمایش دپوتات: به آگاهی می رسد، این نمایش تمدید شد. خرید بلیت روزهای
S3 : 03:13:40
به آگاهی می رسد، این نمایش تمدید شد. خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از دوشنبه ۱۰ تا سه شنبه ۱۱ اردیبهشت، به کارگردانی: اتابک نادری، دراماتورژی: محمد نادری
، بازی: غزاله جزایری، یاشار نادری، اتابک نادری، قاسم روشنایی، شبنم قلی خانی، وحید نفر، هادی عطایی، پندار اکبری، هم اکنون فعال شد.
فرزاد و محمدرضا موسی پور این را خواندند
مریم زارعی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید