تیوال | مریم زارعی: وقتی که تمامِ سلول های قلبت عاشِق میشود دیگر دستوری
S3 : 19:18:10
وقتی که تمامِ سلول های
قلبت عاشِق میشود
دیگر دستوری از مغز نمیگیرند
که چه کاری انجام بدهند ؟
یاانجام ندهند؟
هر ثانیه خونی که پُمپاژ
میشود پر است از عشق
دلتنگی ، نگرانی...
و خدا نکند روزی
این سلول بدونِ"عشق"
کار کنند دیگر چیزی
ازآدم نمی ماند،
جز "دردیِ عمیق" ...

از: مژگان_بوربور
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید