تیوال | ری را درباره نمایش زهرماری: فروختن اینا(شراب) حرومه یا خطرناکه؟؟؟؟؟این دو تا با
S3 : 04:49:47
ری را
درباره نمایش زهرماری i
فروختن اینا(شراب) حرومه یا خطرناکه؟؟؟؟؟این دو تا با هم خیلی فرق میکنه......
.
.
.
.و یک علی شادمان عالی......
اتفاقا به دید من علی شادمان عادی بود چندان بازی متفاوتی از خود نشان نداد
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
البته که دید هر کس محترم است...ولی آنچه من از علی شادمان سراغ داشتم و آنچه که دیدم با فاصله بسیار زیادی از عادی بالاتر بود...به اکانت های یک روزه برای تمجید از این تیاتر و بازیگراش کاری ندارم ولی باید خوب رو گفت و جانب انصاف را رعایت کرد....
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید