تیوال | تجربه گردشگری شهری درباره نمایش جوجه تیغی: روایتی روان از یک زندگی پرفراز و نشیب. فارغ از شیوه
S3 : 13:21:06
روایتی روان از یک زندگی پرفراز و نشیب. فارغ از شیوه اجرا و جزییات نمایشی یک سخنرانی تدکس جذاب بود.
یک روایت از زندگی آنهایی که به عشق بازیگری به صورت تجربی عمری را گذاشته اند.
و لهجه همدانی با تکیه کلامهای عالی و پرنکته D-:
نمایش شروع خوبی داشت و تا اواسط اجرا خوب پیش رفت، اما به نظرم می توانست پایان بندی بهتری داشته باشد. تا حدودی در جمع کردن روایت هم عجله دیده می شد و هم سردرگمی. البته در مجموع شجاعت بهرام افشاری در روایت عریان و صادقانه زندگی ش قابل تحسین است.
نیلوفر و عاطفه گندم آبادی این را خواندند
مریم حلاجی و نیکتا یعقوبی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید