تیوال | mj k درباره نمایش دستورالعمل‌های پرواز برای خدمه و خلبان: پگاه آهنگرانی عاشقتم***دستهات رو باز کن...کمی بگذار
S2 : 06:54:19
پگاه آهنگرانی عاشقتم***دستهات رو باز کن...کمی بگذار مایل به راست یا چپ بشوی...
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید