تیوال | زهره مقدم درباره نمایش نون زنش را بیشتر از مُصدق دوست دارد: برای بار دوم پای این نمایش نشستم و بسیار لذت بردم.
S2 : 03:18:05
برای بار دوم پای این نمایش نشستم و بسیار لذت بردم. موفق تر باشید